Η ΜΕΛΕΤΗ είναι μια αρχιτεκτονική εφαρμογή για περιβάλλον AutoCAD με συνθετικό προσανατολισμό. Περιλαμβάνει μία σειρά εργαλείων και εντολών εξειδίκευσης του AutoCAD για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπως αυτή εκπονείται και παρουσιάζεται στην καθημερινή πρακτική του αρχιτεκτονικού γραφείου. Διαθέτει περισσότερα από 1200 αρχιτεκτονικά σύμβολα, λεπτομέρειες και υλικά προερχόμενα εξ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά, με την βοήθεια των οποίων μπορείτε να δώσετε στην μελέτη σας επαγγελματικό χαρακτήρα χωρίς να απαιτηθεί υπερβολική διάθεση χρόνου και κόστους. 

Συντομη περιγραφή δυνατοτήτων εφαρμογής:

 • Πλοηγός
  Πρόγραμμα εποπτικής πρόσβασης σε όλες τις εντολές του προγράμματος για άμεση εκμαθηση χωρίς εκπαίδευση.

  Τοπογραφικο
  Τύπος Ηρωνα - ψηφιακό μοντέλο - ισοϋψείς - εκσκαφές - επιχώσεις - ογκομετρήσεις εδάφους.


 • Σύνθεση-διαχείριση χώρων
  Διαχείριση χώρων με ενσωματωμένους υπολογισμούς κάλυψης και συντελεστού δόμησης κατα την διάρκεια της σχεδίασης.

  Δυναμική εμβαδομέτρηση χώρων και αυτόματη δημιουργία τοίχων από γραμμικά σκαριφήματα.
  Ποιοτική ταξινόμηση και παραγωγή θεματικών σκαριφημάτων για παρουσιάσεις.
  Προμέτρηση επιφανειών χώρων.
  Αυτόματη σχεδίαση διαγράμματος κάλυψης.

 • Έλεγχοι Γ.Ο.Κ.
  Αυτόματοι υπολογισμοί κάλυψης, ΣΔ, πλαγιές αποστάσεις, μέγιστο ύψος, εξώστες - ημιυπαίθριοι, ελεγχοι φωτισμού - αερισμού.


 • Φέρων οργανισμός
  Πλάκες - στέγες - τοιχοποιίες
  Κολώνες, δοκοί, πέδιλα.
  Πλάκες επίπεδες - κεκλιμένες με κενά.
  Στέγες ισοκλινείς με αετώματα.