Η ΜΕΛΕΤΗ είναι μια αρχιτεκτονική εφαρμογή για περιβάλλον AutoCAD με συνθετικό προσανατολισμό. Περιλαμβάνει μία σειρά εργαλείων και εντολών εξειδίκευσης του AutoCAD για τις ανάγκες της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπως αυτή εκπονείται και παρουσιάζεται στην καθημερινή πρακτική του αρχιτεκτονικού γραφείου. Διαθέτει περισσότερα από 1200 αρχιτεκτονικά σύμβολα, λεπτομέρειες και υλικά προερχόμενα εξ ολοκλήρου από την εγχώρια αγορά, με την βοήθεια των οποίων μπορείτε να δώσετε στην μελέτη σας επαγγελματικό χαρακτήρα χωρίς να απαιτηθεί υπερβολική διάθεση χρόνου και κόστους.