Το SURVEY είναι ένα πακέτο προγραμμάτων για ραπορτάρισμα σημείων και απόδοση τοπογραφικών ή πολεοδομικών σχεδίων ή τμημάτων χάρτη. Ενσωματώνει τα προγράμματα RAPORT και CONTOUR της CADvanced applications σε μία ενιαία εφαρμογή που αποσκοπεί στην αύξηση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας για τον μελετητή. Λειτουργεί απ'ευθείας μέσα στο περιβάλλον AutoCAD και τα σχέδια που παράγονται είναι αναγνώσιμα από οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα ή GIS χωρίς καμμιά μετατροπή, πράγμα που δίνει στο Survey την μοναδική του ευελιξία και αποδοτικότητα.

Η απλότητα και αμεσότητα των εργαλείων του SURVEY που λειτουργούν ως προέκταση των εντολών του AUTOCAD, έχουν εκτιμηθεί από τους μελετητές τοπογράφους, και πολιτικούς μηχανικούς, μελετητικές εταιρείες αλλά και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το οποίο για σειρά ετών χρησιμοποιεί το SURVEY στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων μηχανικών.

Στο πλαίσιο διάδοσης της εφαρμογής σε ευρύ κύκλο μελετητών, νέων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών, και λαμβάνοντας υπ' όψη την οικονομική συγκυρία η εταιρεία προσφέρει την εφαρμογή σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. 

 

Η ΜΗΚΟΤΟΜΗ αποτελείται από μία σειρά προγραμμάτων που λειτουργούν στο περιβάλλον του AutoCAD. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αυτόματη σχεδίαση της υψομετρικής μελέτης των δρόμων όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές του αρθρου 119 παρ. 7 του Π.Δ. 696-74 (Β' Κεφάλαιο Πράξης Εφαρμογής).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

  • Εισαγωγή και επεξεργασία των διατομών (κωδικός, υψόμετρο αριστερά, δεξιά και στον άξονα, απόσταση μεταξύ των διατομών.
  • Εισαγωγή χαρακτηριστικών σημείων εδάφους (κατώφλια, κρασπεδόρειθρα, φρεάτια ομβρίων και ακαθάρτων).
  • Εκτύπωση δεδομένων με υπολογισμό χιλιομετρικής θέσης για έλεγχο και επεξεργασία μηκοτομής.

H Landbase είναι μία πολεοδομική εφαρμογή για το AutoCAD. Καλύπτει τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρονται στα κεφάλαια Α' και Γ' της πράξης εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών ΕΠΑ. Με την Landbase ο μελετητής μπορεί με ευκολία να μεταφέρει την πολεοδομική μελέτη πάνω στο κτηματογραφικό διάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς που έχουν προκύψει σε οτι αφορά στην ρυμοτόμηση ή όχι χαρακτηριστικών στοιχείων, προϋποθέσεις πλάτους οδών, τη σχέση Ρ.Γ. μεταξύ τους, τις τυχόν υπάρχουσες τεχνικές εκθέσεις κλπ. Η Landbase παρέχει εργαλεία για την αυτοματοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την παραγωγή των παραδοτέων στοιχείων όπως: